• Εμβαδόν : 620 τ.μ.
  • Έναρξη: 2007
  • Ολοκλήρωση: 2009
  • Αρχιτέκτονική μελέτη: Μαρία Δαλάκογλου
  • Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου
  • Μηχανολογικά: Πέτρος Κοντός

ΚΑΠΗ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

(2009)

Εμβαδόν : 620 τ.μ.

Έναρξη: 2007

Ολοκλήρωση: 2009

Αρχιτέκτονική μελέτη: Μαρία Δαλάκογλου

Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου

Μηχανολογικά: Κοντός Πέτρος