ΚΑΠΗ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

(2009)

Εμβαδόν : 620 τ.μ.

Έναρξη: 2007

Ολοκλήρωση: 2009

Αρχιτέκτονική μελέτη: Μαρία Δαλάκογλου

Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου

Μηχανολογικά: Κοντός Πέτρος